Informace o zpracování PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Průkaz energetické náročnosti budovy se dokládá výpočty podle metody stanovené prováděcím právním předpisem a graficky, kolik energie se spotřebuje užíváním nemovitosti. Energetická náročnost budovy je určena na základě celkové roční dodané energie v GJ při jejím standardním užívání. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Podle toho se budova zařadí do kategorií, které charakterizují úspornost budovy. Zároveň od 1. 1. 2013 obsahuje nový vzor energetického průkazu i vyjádření hodnot pro energetické štítky. Pozor energetický průkaz budovy a energetický štítek, jsou dvě rozdílné věci. Je vysvětleno níže.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který zpracovává oprávněná osoba Ministerstvem průmyslu a obchodu definovaná zákonem č. 406/2000 Sb.§ 10, – oprávněný energetický specialista podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

Grafická podoba Průkazu energetické náročnosti i Energetického štítku obálky budovy je skutečně obdobou energetických štítků, které najdeme na nových domácích spotřebičích. Pro vypracování je potřeba řada výpočtů, a však zápis výsledků je jednoduchý a přehledný. Obsah, který nám štítek a průkaz sdělují je však rozdílný.

Průkaz udává, kolik energie potřebuje objekt:

Průkaz energetické náročnosti budovy vypovídá o potřebě energie. Výpočet zahrnuje pouze energie potřebné na vytápění, větrání, chlazení, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení, tedy energie nutné k provozu domu. Není zde zahrnuta potřeba související s provozem objektu, jako používání elektrotechniky, kuchyňských spotřebičů. Navíc jsou budovy posuzovány podle standardizovaného užívání a průměrných klimatických podmínek a ne podle skutečné spotřeby energie a klimatických podmínek v daném místě. Konkrétní spotřeba energie se tedy bude výrazně lišit od hodnot, uvedených v Průkazu.

Štítek ukazuje, jak dobře jsou konstrukce izolované:

Energetický štítek obálky budovy vám dá detailnější informace o konstrukcích. Dozvíte se, kterou konstrukcí utíká nejvíce tepla a kterou je potřeba případně zateplit. Závěrem toho to výpočtu je opět přehledné grafické hodnocení celého objektu, kde je objekt klasifikován třídou. To znamená, že čím lepší třídu získáte v energetickém štítku, tím méně tepla konstrukcemi ztratíte a tím pádem budete i méně topit.

Dané dokumenty můžou sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu.

Energetické průkazy jsou chápány jako ukazatele spotřeby energie budovy, které dávají zájemcům o koupi či nájem budovy a bytů možnost zhodnotit provozní náklady, popř. náklady na případnou rekonstrukci. Energetické průkazy budov se tak zařadí k dalším již existujícím ukazatelům, jako je například spotřeba paliva v technických průkazech vozidel nebo spotřeba elektrické energie elektrickými spotřebiči.

Co obsahuje průkaz PENB:

Identifikační údaje budovy

Technické údaje budovy

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy:

§ 7a

Průkaz energetické náročnosti

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

c) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,

d) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit opatřit si průkaz podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

e) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

a) opatřit si průkaz

 1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
 2. při pronájmu budovy,
 3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
 2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při

 1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
 2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.,

e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

(3) Vlastník jednotky5) je povinen

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
 2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při

 1. prodeji jednotky,
 2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.,

d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

(4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově a musí

a) být zpracován pouze

 1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo
 2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),

b) být součástí dokumentace14 při prokazování dodržení technických požadavků na stavby,

c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat energetický posudek,

d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.,

e) obsahovat protokol a grafické znázornění, jehož součástí je přiřazení klasifikačních tříd ukazatelům energetické náročnosti.

(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).

(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

(9) Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Výjimky pro zpracování energetického průkazu:

§ 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně^12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,

c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,

d) u staveb pro rodinnou rekreaci^13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,

e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely,

g) u budov zpravodajských služeb,

h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,

i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,

j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

Pokuty při nesplnění povinnosti:

Státní energetická inspekce každoročně kontroluje průkazy podle odstavce 4 písm. d); jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině průkazů vydaných v předcházejícím kalendářním roce. Kontrola průkazů zahrnuje též ověření vstupních údajů o budově použitých k vydání průkazu a výsledků v průkazu vedených.

- Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

d) jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a rozvodů tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,

e) jako vlastník klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,

f) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,

g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní

1. některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3,

2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, nebo

3. některou z povinností podle § 9 odst. 4, nebo § 9a odst. 1 nebo 4,

h) jako vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 7a odst.2,

Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. h),

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. d), e), f), , g)

- Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

f) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW a rozvody tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,

g) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící klimatizační systém se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,

h) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,

i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek

1. nesplní některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3, nebo

2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1,

j) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 2,

n) jako zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neuvede klasifikační  třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech podle § 7a odst. 2 písm. e) nebo § 7a odst. 3 písm. d), nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a odst. 3,

 Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle  písm. písm. n),

b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písm. h), i) nebo j)

Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

Jestliže tedy prodávající energetický průkaz k budově novému majiteli nepředá, vystavuje se riziku následných soudních sporů.


Zákony 78/2013 Sb. a 406/2000 Sb. v pozdějším znění ke stažení

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím